Gebruiksvoorwaarden

HomeSearch is een handelsnaam van Rently BV (hierna ook: "wij" of "ons"). Rently BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72211806. Rently BV is gevestigd op Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nederland.

Het gebruik van deze website
Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garanderen wij niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Het aanbod van woningen wordt geleverd door aangesloten Content Partners.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van onze website of van websites die met de website van ons zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op onze website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via onze websites worden aangeboden.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze websites, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons.

Wij garanderen niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Wij garanderen ook niet dat de op onze websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Wij garanderen voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal onze Content Partners). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan onze websites.

U vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

Computerstoringen
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij ons of bij onze Content Partners. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van ons en/of Content Partner.

Overig
Wij behouden het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op deze website. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken onze website, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.