Privacyverklaring

HomeSearch is een handelsnaam van Rently BV (hierna ook: "wij" of "ons"). Rently BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72211806. Rently BV is gevestigd op Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, Nederland.

HomeSearch respecteert de privacy van iedereen die met ons in contact komt.

Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG" of "GDPR") stelt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als voornaamste doel om u in contact te laten treden met de aanbieder van een woning. Deze derde partij kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn (hierna ook: "Aanbieder woning").

Op het moment dat u een contactformulier invult op onze website, kunnen de volgende gegegevens gedeeld worden met Aanbieder woning:

Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden (Aanbieder woning) en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden door HomeSearch maximaal 6 maanden bewaard. Afwijkende termijnen kunnen van toepassing zijn als wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren. Let er op dat Aanbieder woning afwijkende bepalingen kan hanteren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy.

Op onze website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen, anders dan:

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet
Indien u meer informatie wilt over HomeSearch, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Rently BV
Herengracht 420
1017BZ Amsterdam
[email protected]

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. HomeSearch adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op onze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.